hotrannam's corner

I enjoy building apps that people love

Archive for February 2011

Tết

leave a comment »

Nam nhi tự hữu xung thiên chí
Hưu hướng Như Lai hành xứ hành

Thiền sư Quảng Nghiêm [1122-1190]

Advertisements

Written by Nam

February 3, 2011 at 9:43 pm

Posted in Inspiration

Tagged with

Multi tenancy

leave a comment »

My lightning talk about multi tenancy at ALT.NET Saigon.

Written by Nam

February 1, 2011 at 7:25 pm

Posted in Multi tenancy

Tagged with